چرا نمي توانم بيمه عمر بفروشم و چطور بيمه عمر بفروشم
ارائه راهكارها و شناخت موانعي كه با مطالعه اين دو كتاب مي توانيم با روش ها و شيوه هاي فروش بيمه عمر آشنا شويم.
نويسنده سيامك ملك مطيعي